Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling.

Målgruppe
Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling i sykehus/akutt funksjonstap. Pasienten skal ha et klart rehabiliteringspotensiale med mål om fortsatt å kunne bo i egen bolig. I denne gruppen pasienter vil det også være ellers friske personer, som er svekket etter alvorlig gjennomgått sykdom.

Målsetting
Pasienten skal kunne bedre eller øke sitt funksjonsnivå, selvstendighet og selvhjulpenhet på ulike livsområder. Målsettingen er å gjenvinne tapt funksjon ved trening og bevisstgjøring. Målet er å komme tilbake til et så normalt liv som mulig, være delaktig både sosialt og i arbeidslivet der dette er aktuelt.

Organisering
Hver pasient har et tverrfaglig team bestående av sykepleier og fysioterapeut. Lege, ergoterapeut, arbeidsveileder og sosionom knyttes til teamet ved behov. Ved ankomst gjennomføres en individuell kartleggingssamtale med fokus på status, behov/ønsker og mål for oppholdet. Det blir utarbeidet en individuell rehabiliteringsplan som følger opp ved veiledning i rehabiliteringstiltakene og som ivaretar pasientens behov ut fra målsetning og funksjonsnivå.
Ved avreise settes mål som pasienten kan videreføre hjemme.

Innhold og metoder
Inspirasjon, Mestring og Motivasjon
Målsettingsarbeid og individuell veiledning
Trening og aktivitet tilpasset funksjonsnivå
Temasamlinger med ulike livstema

Henvisning fra
Henvises direkte fra spesialisthelsetjenesten. Se informasjon her https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

  • Egenandel kr. 140.- pr. døgn. Egenandelstak frikort 2 som er kr.2 025,-.
  • Reisekostnader dekkes til og fra institusjon v/opphold.


flere alvorlige lidelser, omsorg, gjenvinne tapt funksjon, rehabilitering etter alvorlige sykdommer