Rehabilitering etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Målgruppe
  • Personer som har hatt hjerneslag eller skade, med fysiske og eventuelt kognitive vansker.
  • Pasienter med midlertidig eller varig behov for assistanse/tilrettelegging i personlig stell.
  • Rehabilitering etter akuttbehandling ved helseforetak.
  • Pasienter som har senfølger og kommer fra eget hjem.
Tilbudet finnes både som dag- og døgntilbud.
Målsetting
Målet for ytelsen er at rehabiliteringen styrker den enkeltes funksjon og mulighet for å være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Dette leder til økt livskvalitet for den enkelte og har samtidig en samfunnsøkonomisk gevinst.

Organisering
Pasienten møtes av et tverrfaglig team ved ankomst bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov er det tilgang til logoped, lege, arbeidsveileder, sosionom og aktivitør. Det blir utarbeidet en individuell tilpasset rehabiliteringsplan. Det vil bli holdt tverrfaglige målsettings-/ evalueringsmøter underveis. Før avreise samarbeider vi med hjemkommunen angående behov for tilrettelegging og det er mulig med et hjemmebesøk ved behov. Varigheten av oppholdet varierer avhengig av pasientens funksjonsnivå og målsettingen med oppholdet.
Vi kan ta imot pasienter med nedsatt dagliglivsfunksjon. Se Helse Sørøst for nærmere informasjon.

Innhold og metoder
  • Aktiviteter
  • Målsettingsarbeid og veiledning individuelt
  • Funksjonsfremmende trening
  • Trening i daglige aktiviteter
  • Kognitiv trening
  • Undervisning

Henvisning fra
Henvisning til RKE via din fastlege eller fagperson med henvisningsrett.
Grønt nummer: 800 30 061 eller https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet
Henvisning også direkte fra sykehus.

Egenandel kr. 140.- pr.døgn. Egenandelstak frikort 2 er kr. 2 025,-
Reisekostnader dekkes til og fra institusjon v/opphold