Brudd- og degenerative lidelser i skjelett

Målgruppe
Målgruppen er pasienter med brudd og degenerative lidelse i skjelettet, for eksempel artrose i hofte- eller kneledd, ryggproblemer, osteoporose (benskjørhet), bekkenløsning, multitraume samt pasienter med flere diagnoser og bruddskader.
Pasienter med behov fpr postoperativ rehabilitering etter ryggoperasjoner, leddproteser eller annen ortopedisk kirurgi.

 • Tilbudet finnes både som dag- og døgntilbud
Varighet, innhold og organisering
Varigheten av oppholdet er individuelt tilpasset pasientens diagnose, funksjonsnivå og målsettingen med oppholdet. Den enkelte pasient utarbeider i samråd ,ed det tverrfaglige teamet et rehabiliteringsopplegg som samsvarer med forventniner og mål.

Elementer i rehabiliteringen kan være:
 • Kartlegging av behov, funksjon og rehabiliteringsmål
 • Varierte aktiviteter inne og ute
 • ADL-trening (praktisk trening av viktige daglige gjøremål og funksjoner)
 • Individuell behandlinger/trening med individuelt tilpasset program etter behov
 • Treningsgrupper med øvelser tilpasset funksjon og restriksjoner
 • Undervisning, mestring og veiledning
 • Oppmerksomhetstrening og avspenning
 • Bassengtrening
 • Uteaktiviteter
 • Sykepleiefaglige tiltak og oppfølging av ortoped eller rehabiliteringslege ut i fra den enkeltes behov
 • Kontakt med ergoterapeut, sosionom, arbeidsleileder, psykolog og ortopedingeniør etter behov.
Henvisning fra
Henvises direkte fra spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten via RKE. Grønt nummer: 800 30 061 eller https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

Egenandel kr. 140.- pr.døgn. Egenandelstak frikort 2 er kr. 2 025,-
Reisekostnader dekkes til og fra institusjon v/opphold.
Rehabilitering etter hofteoperasjon kneprotese artrose Halden