Amputasjoner

Vi har ulike tilbud til benamputerte, avhengig av hvor man er i rehabiliterings-forløpet. Tilbudet finnes både som dag- og døgnopphold.

Målgrupper

 • Nyamputerte som trenger grunnleggende rehabilitering
 • Tidligere amputerte som har behov for mer trening og oppfølging
 • Spesiellt tilbud tilpasset unge amputasjonspasienter

Varighet, innhold og organisering

Fagteamet består av teamsykepleier, fysioterapeut og ortopedi-ingeniør. Ergoterapeut, sosionom, arbeidsveiler, ortoped og spesialist i indremedisin kan kobles til det faste teamet.

Varigheten av oppholdet vil variere avhengig av funksjonsnivå og målsetning med oppholdet. Ved grunnleggende rehabilitering kan pasienten trenge et opphold på 8-11 uker. For tidligere amputerte er et opphold på 4 uker det mest vanlige.

 • Trening fra 2-4 økter daglig tilpasset den enkelte pasient
 • Fokus på sårtilhelning og pasientens almenntilstand
 • Protesetilpasning
 • Ivaretakelse av psykisk helse, bearbeiding av sorg og tapsopplevelse
 • Jevnlige teammøter som oppsummerer tiltak så langt og gir utgangspunkt for videre planlegging av rehabiliteringen
 • Samarbeide med pårørende, kommunehelsetjeneste og andre fagpersoner
 • Likemannsarbeid med brukerorganisasjonene LFA og Momentum
 • Samtalegrupper, studiebesøk og utflukter
Du kan lese mer om tilbudet om du klikker her

Henvisning
Henvisning til RKE via din fastlege eller fagperson med henvisningsrett..
Grønt nummer: 800 30 061 eller https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet
eller dirkekte fra spesialisthelsetjenesten.

Egenandel kr. 140.- pr.døgn. Egenandelstak frikort 2 er kr.2 025,-
Reisekostnader dekkes til og fra institusjon v/opphold


amputasjon av ben opptrening etter amputasjon Halden