Raskere tilbake

Raskere tilbake kan være nøkkelen tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det.

  • Målet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding.
  • Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt som startet i 2007.
  • Ordningen gjelder ikke for personer som mottar arbeidsavklaringspenger.
  • Behandlingen fullføres selv om sykepengeperioden opphører etter at pasienten er tatt inn i ordningen.
  • Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten.
  • Pasienten betaler egenandel inntil grensen for frikort, kr 140,- pr døgn, maksimalt 2 025,-

På Bakke gir vi tilbud til pasienter med:

· Kroniske muskel- og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander som er til vesentlig hinder for arbeidslivsdeltagelse.

Rehabiliteringen gis med heldøgns opphold. Programoppholdet varer i 4 uker, individuelle forhold kan medføre kortere opphold eller forlengelse med inntil 2 uker der det er hensiktsmessig relatert til lokal oppfølging. Vi kan også gi tilbud om dagopphold, slike opphold innbefatter samme oppfølging som døgnopphold.
Tilbudet forplikter oss til å følge opp inntil 3 mndr etter oppholdet her.

Rehabiliteringsprogrammet bygger på en helhetlig forståelse av sykdom. Vi har oppmerksomhet på forhold som vedrører helse og fungering i en total sammenheng. Altså hvordan lidelsen påvirker sentrale livsområder. Rehabiliteringen har som mål å bedre funksjon og evne til deltakelse sosialt og i arbeidslivet.

Programmet inneholder fysisk trening, mental trening, deltakelse i undervisning og refleksjon rundt sentrale livstemaer i gruppe og individuelt. Vi trener på ulike mestringsstrategier og jobber med bevisstgjøring knyttet til den enkeltes livssituasjon. Pasientens mål er sentralt og følges opp gjennom prosessen.

Raskere tilbake er et arbeidsrettet rehabiliteringstiltak. Det er avgjørende at det jobbes samtidig med arbeidsrelaterte problemstillinger. Arbeidsgiver/NAV er naturlige samarbeidspartnere og skal inkluderes i prosessen så tidlig som mulig.

Tilbudet finnes både som dag- og døgntilbud.

Du kan lese mer om Raskere tilbake her