En tradisjonsrik institusjon

I 1948 etablerte Det Norske Misjonsselskap en virksomhet i gamle Bakke Skole. Det var to tanter av Torhild Johnsen som sammen med noen misjonsvenner sto i spissen for dette. Skolen ble gjort om til et feriehjem for hjemvendte misjonærer etter krigen og fikk navnet Bakke Feriehjem. Dette var over tid ingen suksess da de hjemvendte misjonærene ville hjem. Driften ble ikke lønnsom for misjonsselskapet så det ble besluttet at stedet skulle selges.

I 1952 kjøpte tantene sammen med misjonsvennene stedet. Aksjeselskapet Bakke Feriehjem A/S ble da dannet med misjonsvennene som aksjonærer. Aksjonærene forandret feriehjemmet til et rekreasjonssted for "utslitte" husmødre. Høsten 1952 fikk til en avtale med Oslo trygdekontor og de første pasientene for trygdens regning kom primo 1953. Stedet skiftet navn i 1956 fra "Bakke Feriehjem A/S" til "Bakke kristelige Pensjonat og Rekonvalesenthjem A/S" . Driften var nå preget av en kombinasjon mellom pensjonat og rekonvalesenthjem. Bygningen brant dessverre ned til grunnen i 1956. Snart bygde man opp "Bakke" igjen, det som er nåværende spisesal, peisestue, 100, 200 og 300 avdelingene. Det var da 44 plasser fordelt på 2 og 3 sengeplasser på vært rom..

I 1959 overtok fam. Johnsen virksomheten (Torhild og Ottar). Ottar reiste rundt til forskjellige trygdekontor å "solgte" Bakke rek.hjem for å etablere refusjonsavtaler. Gjennom å ha ungdomsleier på Bakke ble det reklamert om tilbudet til befolkningen via disse ungdommene. En viktig ekstrainntektskilde var Cateringsvirksomheten som bla finansierte den medisinske fagutviklingen.

I slutten av 1960 -tallet ble det gjort planer om påbygging (nåværende 400 avd. med tilflukten). Man fikk muntlig godkjenning av banken og startet og bygge grunnmurer.

Det ble i mellomtiden et regjeringsskifte som resulterte i at murene fikk "stå" fram til 1988. Men i slutten av 1989 (22/12) stod dette nybygget klart.

I 1983 skiftet stedet navn til Bakke Rekonvalesenthjem AS.

Mellom 1970 og 1986 bygdes nåværende "stallen" og man drev med terapiridning. Dette gav ingen inntekter og blev av den grunn avviklet.

Rekonvalesenthjem var den gang inndelt i 3 grupper og Bakke var som tidligere nevnt, i gruppe 3 (dårligst ref. avtal). Kurbad var inndelt i to kategorier, A og B.

På bakgrunn av nye forskrifter skulle rek.hjem og kurbad slås sammen og deles in i to grupper med ulike krav og standarder. Dette visste Torhild Johnsen om ettersom hun politisk lå bak dette, hvilket gjorde at bassengen stod klar 1989. Det blev igjen et regjeringsskifte og det medførte at refusjonsavtalen lot vente på seg.

Bakke kom i en økonomisk krise mellom -89 og -91 med underskudd på 3,8 millioner.

Man klarte og redusere dette kraftig under -91 med stor arbeidsinnsats.

Høsten i 1991 kom de ny forskriften for Opptreningsinstitusjoner og Bakke rek. hjem ble fra 010192 godkjent som en gruppe I institusjon med 51 sengeplasser. Navnet er fra da av, Bakke Opptreningssenter AS.

Fysioterapivirksomheten spesielt og men også virksomheten forøvrig ekspanderte og det ble nødvendig å bygge til igjen. Høyt økonomisk beløp ble staset og nybyggingen startet i 1994. I tillegg ble hele den "gamle" fløyen pusset opp. Man koblet sammen bassengdelen og "Stallen" med en stor bygning som inneholder nye fysioterapilokaler og to nye sengeavdelinger med ti plasser ekstra. Alt dette sto ferdig i 1995.

Med denne utvidelsen økte personalet betraktelig, spesielt på den behandlingsmessige biten.

I 1998 ble det gjennom hele året feiret at institusjonen hadde hatt drift i 50 år. Det ble gjort stor satsing på de ansatte med kurs og intern utvikling. I juni hadde de åpne dager både for publikum og ansattes familier. Den store jubileumshelgen var i august med pressekonferanse, debatt om helsepolitikk, hagefest for ansatte og tidligere ansatte, jubileumsfest med innbudte gjester og med avsluttende festgudstjeneste i Idd Kirke.

Dette året var også første gang man beæret en avdeling for dens innsats.

Årets avdeling 1998 ble "Kjøkkenet"

I februar 1999 kom det en ny forskrift fra RTV som fikk konsekvenser for driften ved Bakke Opptreningssenter. Fra 1995 (siste byggetrinn) hadde vi en overkapasitet på 10 plasser (vi hadde 51 godkjente plasser og har 67 senger). Disse brukte vi for å kunne ta i mot pågangen fra sykehusene i perioder hvor det ble operert mye pasienter. Under året utjamnet dette seg slik at vi lå på 100 % belegg i gjennomsnitt. Nytt regelverk med virkning fra 1. februar 1999 tilsa at vi bare kunne ha 51 pasienter pr døgn. Resultatet av dette var at institusjonen for første gang måtte redusere bemanningen sin. 7,2 stillinger ble permittert. Med en økonomisk dreining og endring i funksjonene i stillingene klarte vi i løpet av fire måneder å ta inn igjen 4 stillinger. Høsten 1999 fikk vi godkjent 61 plasser.

Helse Øst RHF ble etablert i 2002. Med etableringen av helseforetaket ble spesialisthelsetjenesten overført fra fylkeskommunene til det regionale helseforetaket. Opptreningsinstitusjonene har ikke vært organisert under fylkeskommunene da de hele tiden har vært finansiert direkte fra statsbudsjettet.

Dette ble det endringer på slik at vi i en overgangs fase skulle fases over til RHF'ene.

Det begynte med at vi i 2003 gjorde avtaler med Helse Øst RHF om ytelser og tjenester uten at vi forhandlet økonomi. I 2004 fikk vi 20% av refusjonsinntekten som basistilskudd fra Helse Øst RHF mens 80% var aktivitetsbasert fra RTV. I 2005 ble dette 40/60 og slik skulle dette fases over over 4 år. Høsten 2005 ble det gjort hastevedtak slik at rehabiliteringstjenestene for 2006 skulle ut på anbud.

Anbud med forhandlinger ble gjennomført og vi fikk tilslag på 50 plasser 28.11.2005, - en nedgang på over 20%. Imidlertid ble det ikke redusert tilsvarende økonomisk, men det helsefaglige kravet økte betraktelig. Resultatet var at vi økte den helsefaglig bemanningen og skrenket inn på de "i kke-helsefaglige" stillingene. Dette ble gjort ved naturlig avgang. Nå hadde vi avtale på rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten.

Anbudet var for kun ett år, slik at ny anbudsrunde måtte gjennomføres. Denne ble sent satt i gang, slik at fristen for anbudet utløp først 8. januar 2007. Inngått avtale ble derfor forlenget med 3 måneder. Den nye avtalen skulle ha et langtidsperspektiv og varte da ut 2008 med 1+1 år opsjon på forlengelse. Ny avtale for perioden 01.04.2007 - 31.12.2008 ble inngått 20.03.2007. Da med en reduksjon på 4 plasser.

De brukte opsjonsretten sin og denne avtalen ble forlenget ut 2010.

Våren 2007 kom anbudsinnbydelser på "R askere tilbake" både fra NAV og Helse Øst. Vi leverte anbud på begge to, men fikk bare en avtale fra Helse Øst på 4 plasser gjeldene for perioden 01.07.2007 - 31.12.2007. Vi var nå tilbake på 50 plasser. Denne ble forlenget for 2008 og 2009.

I forbindelse med forestående anbudsrunder valgte vi i 2005 å endre formen på selskapet. Vi ville ha et driftselskap og et eiendomsselskap. Vi fisjonerte 01.01.2005 hvor Bakke Opptreningssenter AS byttet navn til Bakke Eiendom Halden AS. Det nye driftselskapet ble opprettet som Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS.

De siste to 10-år: 1990 og 2000 har vært preget av enorm utvikling på rehabilitering, - så også på Bakke. Vi har hele tiden tenkt utdanning av personell og utvikling av metoder for å møte et behov innen rehabiliteringsfeltet. Arbeidsrettet rehabilitering ble satt på kartet første halvdel av 2000. Vi har deltatt i utvikling av dette feltet og søkt samarbeidspartnere på nasjonalt plan. Fra 2006 har vi vært vi vært med i ARR-nettverket "M øteplassen".

I 2008 var det 60-årsjubileum. Dette ble markert gjennom hele året. Vi hadde tre store arrangement. Åpen dag i juni, Triatlon i august og ball i oktober.

5. september 2017 ble selskapet overtatt av Unicare Holding AS.